Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Riešenie reklamácií

Aj keď robíme všetko pre vysokú kvalitu nášho prevedenia diela, sú situácie v každej ľudskej činnosti, kedy sa môže vyskytnúť vada diela a je potrebné uskutočniť následnú opravu. Obvzlášť plochá strecha je zložitým stavebným prvkom, ktorý je vystavený extrémným podmienkam. Predovšetkým pôsobením poveternostných vplyvov, silnému UV žiarenia a mechanického zaťaženia. Veľmi dôležitým faktorom je stav podkladu, ktorého vlastnosti a správanie nie je možné vždy predvídať. Pokiaľ dôjde k závade na diele alebo inej škodovej udalosti, potrebujeme mať od Vás čo najskôr dostatočné množstvo informácii.

Žiadame Vás o stiahnutie reklamačného protokolu, jeho dôkladné vyplnenie a detailnú fotodokumentáciu, na ktorej bude možné posúdiť rozsah závad. Výrazne tým skrátite náš interný proces vybavenia reklamácie. Po odoslaní formulára prosím vyčkajte na potvrdzujúcu správu o posúdení reklamácie. Tým bude reklamačný proces uskutočnený.

Vyplnený formulár, spolu s fotografiami zašlite na email reklamace@chytrapena.cz.

FORMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ďakujeme za pochopenie.

Váš realizačný tým.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Predmet reklamácie:

Reklamačná čásť: (vyplní zákazník)
Reklamácia:

Návrh riešenia zo strany zákazníka:Dielo bude k reklamačnému procesu za týchto podmienok: 1. Pri uplatnení záručnej opravy je neoddeliteľnou súčasťou tohoto reklamačného protokolu kópia faktúry, poprípade odovzdávajúci protocol vystavený pri odovzdávaní/preberaní uvedeného diela.
2. Spolu s odovzdávajúcim/preberajúcim protokolom odovzdáva zákazník fotografie/video, z ktorých je reklamovaná závada viditeľná. Bez týchto podkladov sa nedá posúdiť, ani riešiť, takže reklamačná lehota neprebieha. Podklady pošlite na email: reklamace@chytrapena.cz
3. Dielo nesmie byť mechanicky poškodenú zákazníkom. Pokusy opravy zákazníka sú neprípustné a môže byž na ne prihliadané, ako na neoprávnenú reklamáciu, v tom prípade zákazník stráca záruku.
4. Dodávateľ sa zavúzuje vybaviť reklamáciu v prospech zákazníka v čo najkratšom termíne. Pokiaľ zákazník odovzdá k relamácii nekompletné informácie, vyhradzuje si dodávateľ právo túto dobu predĺžiť.
5. Reklamujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu múžu byť účtované náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.


viac
* povinné položky