Viac než izolácia ...
phone+421 904 092 669
Znáte z TV - Loskuták

Ochrana osobných údajov

V nasledujúcom texte Vám prinášame podrobné informácie o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou Chytrá pena Bohemia s.r.o. Informácie sa týkajú spôsobu nakladania s osobnými údajmi na základe Vami udeleného súhlasu alebo na základe právneho základu pre spracovanie osobných údajov.

1. Kto bude vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Chytrá pena Bohemia s.r.o. IČO: 4849183, so sídlom Brno - Komín, Robotnícka 397/39, 624 00.

Aké informácie / osobné údaje o našich klientoch spracovávame?

Údaje, ktoré spracovávame na základe súhlasu alebo právneho základu sú nasledovné:

    meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodné fi rmy, IČO a sídlo),
    dátum narodenia (iba u konateľov spoločností),
    kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail),
    meno, priezvisko a pracovné pozície oprávnených osôb (nevyhnutné pre komunikáciu v rámci plnenia služieb)
    informácie o využívaní našich produktov a služieb vrátane histórie objednávok

 

2. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od klientov a z verejných zdrojov (najmä Obchodný register, Živnostenský register, aj).

 

3. Na aké účely spracovávame osobné údaje klientov?

Kontaktné údaje našich klientov spracovávame predovšetkým za účelom uspokojovania dopytov vychádzajúcich z vyplnených webových formulárov, tj. Cenová kalkulácia či techník zadarmo a následnom plnenie uzatvorených zmlúv.

Avšak kontaktné údaje našich klientov môžu byť využívané tiež za účelom upozornenia na zmenu obchodných podmienok.

 

4. Ako osobné údaje spracovávame?

Spoločnosť Chytrá pena Bohemia s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to aj prostredníctvom určených spracovateľov. Osobné údaje sú / budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom a vedenie spoločnosti Chytrá pena Bohemia s.r.o. či oprávneným zamestnancom spracovateľa, a to len v rozsahu potrebnom na účely spracovania.

 

Aktuálny zoznam našich spracovateľov:

Marek Kačor, IČO: 73206059, Zákazkový systém NOTE

IMP net s.r.o., IČO: 28351801, Marketing

GOOGLE IRELAND LIMITED, IE6388047V, Remarketing

Seznam.cz, IČO: 26168685, Remarketing

 

5. Externé reklamné systémy

Naše webové stránky www.chytrapena.sk využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. "

Takisto využívame reklamný systém spoločnosti Google (Google AdWords). Prostredníctvom tohto online systému je možné zobrazovať inzerentov v platených výsledkoch vyhľadávania.

 

6. Súbory Cookies

Naše webové stránky pre svoju činnosť využívajú takzvané "cookies". Web ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované najmä spoločnosťami Google, Inc. (Ďalej len "Google"), Facebook Inc. alebo Automattic Inc. (Ďalej spolu ako "inej spoločnosti"). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

 

Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Jedná sa o textové súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webu www.chytrapena.cz, k prispôsobeniu zobrazenie webových stránok a pre cielenie reklamy. Tieto súbory cookies odošle konkrétna navštívená stránka do Vášho prehliadača a umožní nám zaznamenať informácie o Vašej návšteve, rozpoznať Vaše zariadenia a pod.

 

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google, inými spoločnosťami a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely uvedené nižšie.

 

Aké cookies a na aké účely využívame?

 

Naše webové stránky používajú relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení do skončenia doby ich platnosti, alebo kým je nevymažete.

 

Cookies, ktoré využíva web, sú buď cookies prvej strany alebo cookies tretích strán.

  • Cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu. Ide o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies. Môžu byť dočasné alebo trvalé
  • Cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe. Tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre Vás reklamu na mieru. Jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies.

 

Konkrétne využívané typy cookies a ich účel:

    Nevyhnutné cookies - tieto cookies umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií. Tieto cookies Vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje.
    Výkonnostná cookies - tieto cookies slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a ďalšie podobné informácie). Údaje získané týmito cookies sú anonymné.
    Funkčné cookies - tieto cookies slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie a podobne. Prostredníctvom funkčných cookies môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov.
    Cielené a reklamné cookies - tieto cookies slúži na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní i mimo nich. Prostredníctvom reklamných cookies môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercia a analýz a s poradcami.

Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

7. Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom a do doby, než pominú všetky právne základy pre spracovanie osobných údajov alebo do odvolania súhlasu. Po takto ukončených oprávnenia pre spracovanie osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo spracúvajú len v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný Váš súhlas.

 

8. Ako osobné údaje chránime?

Chytrá pena Bohemia s.r.o. prijíma všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v Zákone alebo v iných záväzných právnych predpisoch a na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje sú u nás pod stálou kontrolou, a to ako elektronickú, tak i fyzickú. Máme aplikované moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy, zaisťujúce maximálnu možnú ochranu dát. Na ochranu osobných údajov používame tieto zabezpečovacie prvky:

    šifrovanú komunikáciu
    Počítače, servery, sieťové disky, fyzické dokumenty slúžiace na ukladanie osobných údajov máme uchované v bezpečnom prostredí
    Všetka úložiska sú opatrené unikátnymi prístupovými heslami
    Vo všetkých našich zariadeniach máme nainštalované platené antivírusy
    Prístup k osobným údajom je udelený len pracovníkom, či zmluvným partnerom, ktorí ich potrebujú na výkon práce na princípe "nutnosti" (napr. Účtovanie, zákaznícky servis, a i.). Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
    Máme nastavené riadenie užívateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, čím zabezpečujeme ochranu dát pred neoprávneným prístupom.

Na požiadanie je spoločnosť Chytrá pena Bohemia s.r.o. povinná poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom (napr. PZ SR, štátne úrady v rámci vykonaných kontrol, ak je to nevyhnutné a pod.).

 

9. Aké máte zákonné práva pri spracovaní osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na vyžiadanie tak vždy poskytneme našim užívateľom všetky informácie o spracovaní tých osobných údajov, kde sme v pozícii správcu osobných údajov (žiadosť je možné zaslať e-mailom na podpora@chytrapena.cz).

Právo na opravu

Ak orgán zistí, že sú jeho osobné údaje nepresne či chybne spracúvajú, má právo na to, aby boli jeho osobné údaje bezodkladne opravené.

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý")

Ak sú osobné údaje spracovávané z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné a skončila naša archivačné doba, automaticky osobné údaje natierame. Ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a subjekt údajov súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné podotknúť, že zmažeme tie osobné údaje, u ktorých sme v pozícii správcu. Ďalej je potrebné uviesť, že právo na vymazanie nie je absolútne a ak máme nejakú objektívnu povinnosť dáta ďalej uchovávať (napr. Vedenie účtovníctva), dôjde k vymazaniu tých osobných údajov, ktoré nie sú už naďalej potrebné pre pôvodné účely spracovania.

Právo na obmedzenie spracovanie

Subjekty údajov majú právo na to, aby sme spracovanie osobných údajov obmedzili (žiadosť je možné zaslať na e-mail na podpora@chytrapena.cz), ak: i) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť; alebo II) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo III) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo IV) subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Právo namietať

Ak subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že Chytrá pena Bohemia s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Chytrá pena Bohemia s.r.o. o vysvetlenie alebo požadovať, aby Chytrá pena Bohemia s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Ak nevyhovie Chytrá pena Bohemia s.r.o. žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má subjekt údajov právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

10. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok na spracovanie Vašich osobných údajov sa na nás môžete obracať písomne, elektronicky či telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Chytrá pena Bohemia s.r.o., Poľská 9, Slovenská Ves, 790 81

e-mail: podpora@chytrapena.cz

tel: +420 703 426 570

 

11. ZÁVER

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2018. a sú k dispozícii on-line na internetových stránkach www.chytrapena.sk. Spoločnosť Chytrá pena Bohemia s.r.o. je oprávnená tieto Zásady v prípade potreby zmeniť spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb Chytra pena Bohemia s.r.o.